Opettajan työuupumus

Mitä tai minkälaista on opettajan työuupumus?

Opettajien työuupumuksesta on kirjoitettu paljon viimeisen kymmenen vuoden ajan. Kyseessä on iso haaste, joka tiedostetaan laajalti. Huolta herättävänä ilmiönä on nuorten opettajien kokema työstressi, mikä johtaa herkästi työuupumukseen ja alanvaihtoon. Erityisen huolestuttavaa on se, että nuoret opettajat kokevat enenevässä määrin työstressiä, ja tilastojen mukaan tilanne näyttää koko ajan menevän huonompaan suuntaan.

Viimeisimmän OAJ:n teettämän työbarometrin tulosten perusteella (toteutettu helmikuussa 2022) on todettu, että työstressin määrä on kasvanut nuoremmissa ikäryhmissä edelleen erittäin huolestuttavasti. Myös muut aiheesta tehdyt tutkimukset tukevat tätä tulosta.

Terveyspsykologian professori Taina Hintsa nostaa esille sen, että nuorilla opettajilla on muita korkeampi riski työuupumukseen. Hänen mukaansa tästä syystä on tärkeää huolehtia nuorten opettajien riittävästä tuen määrästä heti työuran alusta alkaen.

Olen halunnut tuoda lisätukea uusille opettajille, heille suunnatun kurssikokonaisuuden “Vahva ammatti-identiteetti kehittyy vahvasta perustasta” kautta. Kurssiin pääsee tutustumaan yllä olevasta linkistä.

Mikä opettajia kuormittaa?

On täysin ymmärrettävää, että opettaja, joka aloittelee työtään on alttiimpi työstressille. Ammatti-identiteetti on tällöin vasta kehittymässä ja kokemuksen mukanaan tuoma varmuus puuttuu. Työstressi ja siitä johtuva työuupumus eivät kuitenkaan katso työvuosien määrää.

Eero Rintala on tutkinut pro gradu -tutkimuksessaan opettajien työkuormitusta (Opettajien työkuormitus : Opettajan iän ja työkokemuksen yhteys koettuun työkuormituksen määrään sekä laatuun, 2022). Tutkimuksessa nousi seuraavanlaiset kuormittumistekijät suhteutettuna työuran pituuteen.

 • “Aloittelevat opettajat kokivat eri koulumaailman teemoista vanhempia kollegoitaan enemmän kuormittavimmiksi asioiksi oppilaat, työmäärän, resurssit, hallitsemattomuuden, työympäristön ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön.”
 • “Uransa puolessavälissä olevat opettajat kokivat kuormittavammiksi teemoiksi työssään ajanpuutteen sekä ammattilaisten kanssa tehtävän yhteistyön.”
 • “Kokeneimmat opettajat kokivat kuormittavammiksi teemoiksi työssään ylimääräiset perustyöhön liittymättömät asiat sekä huonon johtamisen.”

Rintalan mukaan tulokset olivat suurilta osin linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa. Rintala mainitsee myös, että ajanpuute koettiin suurimmaksi kuormittavaksi teemaksi ryhmästä riippumatta.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tuo OAJ:n 2022 julkaistun työolobarometrin julkaisun yhteydessä esille asioita, jotka kuormittavat tällä hetkellä opettajia. Luukkaisen mukaan työnkuva on epäselkeä, työssä on paljon keskeytyksiä, ja jo lähes pari vuotta kestänyt koronapandemia on aiheuttanut haasteita työn tekemiseen.  

Työolobarometrista nousee esille myös nämä opettajan työtä kuormittavat seikat: työn määrän kasvu ja työn pirstaloituminen sekä läikkyminen vapaa-ajalle. 

Muun muassa nämä tekijät aiheuttavat tutkimusten mukaan opettajille työkyvyn alenemista ja työstressiä.

Onko tämä uupumusta?

Työuupumus kehittyy pikkuhiljaa jatkuvan ja pitkäkestoisen työstressin vaikutuksesta. Työuupumuksen syntyyn vaikuttavat monet erilaiset tekijät, kuten tuen puute työyhteisössä tai puutteet esihenkilötyössä. Lisäksi tunne siitä, että ei pysty itse vaikuttamaan omaan työhön tai työmäärään voivat kuormittaa ja pahimmillaan johtaa työuupumukseen. Yksi suuri työuupumusta aiheuttava tekijä on se, että työntekijä kokee, ettei hänellä ole mahdollisuuksia saada onnistumisen kokemuksia työssään.

Työuupumuksen merkkejä

 • Työuupunut työntekijä on jatkuvasti hyvin väsynyt, eikä tämä väsymys helpota levolla.
 • Hän kokee, ettei enää selviä työtehtävistään ja häneen kohdistuvista odotuksista. Aikaansaamattomuuden tunne on todellinen.
 • Työ on menettänyt merkityksensä ja ilo työnteosta on kadonnut. Tilalle hiipii kyynisyys työtä kohtaan.

Jos tunnistat itsessäsi työuupuksen merkkejä, käänny heti esimiehen ja työterveyden puoleen. Tilannetta ei kannata jäädä seuramaan, sillä mitä aikaisemmassa vaiheessa työuupumus havaitaan, sitä paremmat toipumismahdollisuudet ovat ja tilanne ei pääse pahenemaan liiaksi.

Lähde: Terveystalo.com – Työuupumus eli burn-out

Mikä avuksi?

Koen herkästi stressiä opettajan työssäni, mikä avuksi?

Miten voisin ennaltaehkäistä työuupumuksen syntymistä omilla toimillani?

Oman olon ja tuntemusten äärelle on tärkeää pysähtyä. Monesti menemme eteenpäin sata lasissa ja unohdamme itsemme kiireessä. Kiireen ja stressin tunnistaminen jo alkuvaiheessa on erittäin tärkeää. Pysähtyminen kuuntelemaan fyysisiä tuntemuksia voi auttaa stressin tunnistamisessa.

Fyysisiä tuntemuksia voivat olla muun muassa vatsakipu, jännittyneet lihakset, päänsärky, vaikeus rauhoittua ja yleinen levoton olo. Itselläni stressin ensimmäiset oireet tulevat hartioihin. Hartiat jännittyvät, ja jos kiire ja stressi jatkuvat pidempään, alkaa lapojen välin nikamat jumiutua ja lukkiutua. Tämä on minulle selkeä merkki siitä, että nyt pitää alkaa hölläämään ja pysähtyä pohtimaan syitä stressille.

Yhtenä apuvälineenä voi käyttää top 5 -listan kirjaamista. Listaan kirjataan asioista, jotka koetaan työssä kuormittavana. Listassa voi olla vaikka tällaisia asioita:

 1. kiire
 2. riittämätön palautuminen työstä
 3. jatkuvat keskeytykset
 4. ajanpuute perustyössä
 5. melu

Listaa laatiessa asiat tulevat konkreettisiksi ja niille voi alkaa etsimään apuja/muutosta. Otin tähän muutaman kohdan avattuna apukysymyksillä. Apukysymysten käyttäminen auttaa avaamaan haastetta paremmin.

Kiire

 • Miten kiire näkyy työssäni?
 • Miten voisin vaikuttaa kiireen tuntuun?
 • Voinko tehdä asioita toisin, jotta kiireen tuntua ei enää tulisi?
 • Voinko ennakoida asioita paremmin?
 • Auttaisiko tehtävien tarkempi rajaaminen?
 • Voisinko suunnitella ajankäyttöäni paremmin/tehokkaammaksi?

riittämättämätön palautuminen työstä

 • Mitkä asiat tukevat palautumistani?
 • Onko elämän perusasiat kunnossa (riittävä uni, ravinto ja liikunta)?
 • Olenko rajannut työtäni/työaikaani siten, että työstä palautumiseen jää riittävästi aikaa?
 • Onko elämässäni riittävästi voimaannuttavia asioita työn ulkopuolella?
 • Millainen olisi minulle riittävää palautumista?

Lista voi olla myös lyhyempi tai pidempi sen mukaan millaisia asioita opettaja kokee raskaana. Raskaana kokemien asioiden vastapainoksi on hyvä tehdä myös listaus asioista, jotka kokee työssä voimaannuttavina, mukavina ja motivoivina. Lisäksi kannattaa pohtia miten näitä positiivisia, voimaaannuttavia asioita voi lisätä työpäiviin ja viikkoihin.

Lopuksi

Opettajan työssä työuupumus on valitettavan yleistä, kuten aiemmin todettiin. Sen tiedostaminen ei kuitenkaan lohduta opettajaa, joka laskee tuskissaan jäljellä olevia lomapäiviä. Laskiessaan opettaja samalla mietti, miten tulee jaksamaan pitkän talven seuraavaan kesälomaan asti.

Toisaalla uusi opettaja miettii innoissaan töihin pääsyä ja toisaalta jännittää selviääkö hän työn mukanaan tuomista haasteista.

Mukana on myös niitä opettajia, jotka odottavat innoissaan töihin pääsyä ja ovat voimaantuneet pitkän ja palauttavan loman aikana.

Kesäloman vielä jatkuessa ja töihin paluun lähestyessä haluan muistuttaa kaikille eri tilanteissa oleville opettajille, että kaikkiin isoihin ja pieniin haasteisiin on ratkaisu. Työuupumus ei ole heikkoutta ja siihen apua hakeva on rohkea. Ennen kaikkea haluan muistuttaa, että yksin ei tarvitse kenenkään selvitä ja apua on aina saatavilla. Luokanopettajien kokemiin haasteisiin ja tukeen voit saada apua myös yritykseni kautta kurssihelina.fi

Kirjoittaja Hanna Rantanen, luokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, montessoriohjaaja, yrittäjä yrityksessä kurssihelina.fi